* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .gr, .net.gr, .com.gr, .edu.gr, .gov.gr, .org.gr